top of page
GDPR
Behandling av personuppgifter inom Svenska Karatedo Wadokai (SKW) i likhet med Svenska karateförbundet (SKF).

Du har rätt till att få alla uppgifter vi har om dig raderade. Skicka ett mail till gdpr@wadokai.se

Vi lagrar, i de fall du anget informationen samt givit tillstånd:

Epostadress, telefonnummer, adress, personnummer.

I vissa fall är det nödvändigt att behandla personuppgifter för att funktion och syfte med verksamheten och därmed förknippade medlemskap ska kunna uppfyllas. Vi handlägger endast uppgifter tillhörande medlemsföreningar och de enskilda medlemmar inom organisationen som deltar i organisationssaktiviteter inom ramen för medlemskapet samt  förtroendevalda.

Utbildningar

För att kunna administrera utbildningar behöver SKF samla in och behandla personuppgifter till anmälan och i vissa fall till en kompetensförteckning, såsom licensierade instruktörer och domare. Om du deltar i en diplomerande/licensgivande förbundsutbildning så sparas dina personuppgifter så länge du själv önskar att vara aktiv i den aktuella rollen inom förbundet. Deltar du i en utbildning godkänner du samtidigt att vi har rätt att behandla och spara dina personuppgifter enligt ovan.

Förtroendevalda

Förtroendevaldas personuppgifter behandlas i den utsträckning som är nödvändigt för att de ska kunna uppfylla sitt uppdrag samt avseende utbetalning av lön, arvode och andra avtalsstyrda villkor inom uppdraget som parterna kommit överens om. Vid anställning eller uppdrag som förtroendevald godkänner man att SKF kansli behandlar och sparar personuppgifter i syfte att administrera på det sätt som är nödvändigt.

Medlemsföreningar
Medlemsföreningar registreras i SKWs databas under den tiden föreningen är medlem i förbundet. Varje medlemsförening har en eller flera angivna kontaktpersoner. Dessa personuppgifter behandlas endast i syfte för att korrespondens och administration kring medlemskapet ska kunna genomföras mellan SKW och föreningen.Det är föreningens ansvar att de uppgifter som finns hos SKW är korrekta och ska vid förändringar gällande kontaktpersoner anmäla detta till SKF kansli snarast möjligt.

Övrigt
Övriga situationer kan uppstå som kan kräva att personuppgifter behandlas eller förmedlas, såsom i kontakt med andra organisationer SKW har ett ansvarsförhållande t.ex.kontakt med media eller juridiska instanser. Då ska särskild hänsyn och eftertanke visas och om inte särskilda skäl föreligger ska den person det berör underrättas om behandlingen innan den genomförs.

Utomstående system

SKW ansluter till Svenska karateförbundet och Västra karateförbundet som endast använder sig av utomstående system som är verifierade enligt GDPR och är idag anslutna till IdrottOnline samt samarbetspartner med tävlingssystemet Sportdata. 

Varje medlemsförening är per automatik knuten till IdrottOnline som en del i sitt avtal för medlemskap inom SKF. Uppgifter som av SKF hämtas i detta system behandlas endast i syfte för korrespondens och administration kring medlemskapet.

Det är föreningens ansvar att de uppgifter som finns i IdrottOnline är korrekta och ska vid förändringar justeras snarast möjligt.

bottom of page