• Swedish
  • English
Welcome to Swedish Karatedo Wadokai & Samurai Dojo
Home Print E-mail

Welcome to Samurai Dojo

&

Swedish Wadokai

 
Svenska Wadokai - Karateklubb Samurai Dojo
Åvägen 17, Box 5231 S-402 24 Göteborg Sweden    
Tel: (+46) 31 - 335 85 02     Mobile: (+46) 705 - 71 69 63     Fax: (+46) 31 - 335 85 06
info@wadokai.se     www.wadokai.se
© wadokai.se, 2007